Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

За нас

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” счита изключителното кърмене за естествения начин на хранене на детето през първите 6 месеца от живота му. Кърменето запазва важността си и след захранването и в идеалния случай продължава, докато майката и детето имат желание за това. Наред с чисто хранителната му стойност, ние смятаме, че кърменето е есенциално важна част от майчинството и от грижата за детето.

_______________________________________________________________________________

Мисия

Като признат авторитет по въпросите на кърменето в България и с подкрепата на Националния комитет по кърмене, нашата мисия е да защитаваме, подкрепяме и насърчаваме кърменето, като

◊ Оказваме помощ на майките за постигане на успешно и удовлетворително кърмене
Обучаваме доброволни консултанти по кърмене и медицински лица, които да са от полза за кърмещите жени
◊ Образоваме и влияем върху обществото за постигане на промени, насочени към осъзнаване важността на кърменето и признаването му за интегрална част от любящите родителски грижи.

_______________________________________________________________________________

История

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано на 26.07.2010 г. в Софийски градски съд. То е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” обединява доброволни консултанти по кърмене и медицински лица, които смятат, че кърменето е ВАЖНО.

От 2006 г. работим заедно и под егидата на Националния комитет по кърмене. Както се случва с повечето хубави неща, началото е плод само на ентусиазъм. Покрай организацията на Световната седмица на кърменето (ССК), група софийски майки-активистки от най-големия български портал за родители БГ-мамма потърсихме съдействие от Министерството на здравеопазването и отговорните в България лица, за да може посланието за важността на кърменето да стигне до повече хора.

д-р Анета ПопивановаИнициативите, които организирахме, ни свързаха с д-р Анета Попиванова – неонатолог и зам.- председател на Националния комитет по кърмене, която впоследствие стана председател на нашата асоциация. Тя беше първият лекар, който повярва, че дейностите в полза на каузата КЪРМЕНЕ могат да бъдат осъществявани и от лица без медицинско образование. Малко по-късно дойде и идеята да започнем обучение по програмата на УНИЦЕФ „Майки подкрепят майки”, което да систематизира и задълбочи знанията ни.

Първото обучение се проведе между октомври 2006 и февруари 2007 г. В него участваха 8 майки, в последствие сертифицирани от доц. Ваня Недкова, председател на Националния комитет по кърмене. Така между 2006 и 2008 първите осем национални консултанти-доброволци помогнахме на стотици жени да се справят с първоначалните трудности и да открият удоволствието на кърменето. Петима от нас продължават активно работата си и до днес.

Център на дейността ни стана откритият (с помощта на УНИЦЕФ) по време на ССК 2006г. Консултативен кабинет по кърмене в Майчин дом – София. Там, заедно с всичко останало, веднъж месечно провеждахме Ден на отворените врати за майки и бебета, които имат трудности при кърменето. В момента кабинетът функционира като място за прегледи и обучителен център за новите консултанти.

През лятото на 2007 г. заработи и националният телефон към Консултативния кабинет по кърмене – 0896 418 488. В началото на 2008 г. вече беше почти невъзможно да се справяме с големия брой търсещи помощ майки.

Затова в началото на същата година обявихме ново 6-месечно обучение за консултанти по кърмене към Националния комитет по кърмене, което предизвика интереса не само на доброволци, но и на медицински лица.

Тогава беше въведен начинът на обучение, който организацията ползва и до сега. Обучението е структурирано по модели от световните организации на консултанти по кърмене и завършва с изпит пред тричленна лекарска комисия.

Акушерка Екатерина Антонова, която заедно с още две доброволни консултантки в Пазарджик успешно завърши обучението за консултанти по кърмене през 2009 г., беше движещата сила за откриване на втория консултативен кабинет по кърмене в гр. Пазарджик. За неуморната й работа с майките и бебетата тя заслужено бе отличена за Акушерка на годината през 2009 г.

През 2010 г. под ръководството и с усилията на д-р Ружа Панчева, педиатър и детски гастроентеролог, беше открит и консултативен кабинет по кърмене във Варна.

Обучението за доброволни консултанти и медицински лица, което стартирахме през септември 2010 г във Варна, е най-масовото досега – в него участват 100 кандидати. Показателен за нивото и качеството на обучението, което Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” предлага, е фактът, че то все повече привлича вниманието на медицинската общност и все по-голяма част от участниците са медицински лица.

Към днешна дата, след проведени две подобни обучения в София и две във Варна, активно действащите консултанти в страната наброяват над 70 души.

Мисията ни е да има повече и по-дълго кърмени бебета и повече удовлетворени и спокойни майки. Ние вярваме, че за всяка ситуация и двойка майка-бебе най-добре работи индивидуалният подход, съобразен и с потребностите и очакванията на родителите и състоянието на бебето.

Сред нас има логопеди, фармацевти, дизайнери, педагози, психолози, икономисти, журналисти, акушерки и медицински сестри, както и лекари. Всяка от нас е различна и професионалната ни подготовка извън кърменето обогатява подхода и общуването с различни хора. И може би най-важното – ние също сме майки и много от нас са преодолели някои от трудностите на кърменето и знаем чудесно колко важни са подкрепата и точната информация, поднесени навреме.

Убедени сме, че за всяка двойка мама-бебе съществува точният консултант. И той работи с много любов в Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”.

_______________________________________________________________________________

Ценности

Кърменето като нормалният начин за хранене и първа стъпка към родителство, основано на уважение към детето като личност
Подкрепа към семействата за успешно кърмене и умели родителски грижи
Толерантно и тактично отношение, уважаващо различията
Съвременни знания и умело подпомагане на кърмещите майки от внимателно подбрани и обучени доброволци.

_______________________________________________________________________________

Цели

Защита, подкрепа и насърчаване на кърменето в България чрез:

Поддържане и разширяване на мрежата от консултанти и кабинети по кърмене в страната
Предоставяне на условия и възможности за получаване на висококачествено и съвременно обучение за доброволци и медицински лица, които да оказват умела и практична помощ на майките и да разпространяват съвременна и коректна информация за кърменето
Създаване и поддържане на НАПК като ефективна и финансово независима неправителствена организация
Утвърждаване на облика и създаване на положителен обществен отзвук за работата на НАПК.

_____________________________________________________________________

Етичен кодекс

на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” НАПК (наричана в текста „Асоциацията”)

 1. Асоциацията развива и предлага услуги в съответствие с целите и в рамките на ограниченията на ресурсите си на всички, които имат нужда от тях, като спазва принципите за равноправие и равностойно отношение.
 2. Услугите на Асоциацията са достъпни без дискриминация за всички, независимо от раса, произход, език, култура или религия.
 3. Вашата личност и поведение неминуемо рефлектират върху Асоциацията като цяло и върху отношението към нея. Не се ангажирайте с дейности и изявления, които биха нарушили престижа и уважението към Асоциацията.
 4. Контактите, осъществявани с майки и техните семейства като част от работата към Асоциацията, не могат да бъдат използвани като платформа за политически, религиозни, расови или каквито и да било други, несвързани пряко с кърменето каузи (като например домашно раждане, ваксинации, алтернативни методи за лечение, многократни пелени и други теми, които са въпрос на родителски избор и убеждения и не са в полето на действие на консултанта). Израз на политически, религиозни, расови или други несвързани с кърменето каузи не може да бъде даван в писмени материали на Асоциацията или когато се представя официално Асоциацията.
 5. При общуване с медиите, интервюта, публични изявления и частни разговори във връзка с кърменето и други аспекти на родителството, лицата, които са представители на Асоциацията, следва ясно, изрично и категорично да декларират пред аудиторията, че мнения, които изразяват от свое име, не представят становището на Асоциацията по въпроса.
 6. Представителите на асоциацията в ролята си на консултанти не може да се обвързват и да поемат ангажименти към асоциации, институции и фирми, които нарушават Международния код за разпространение заместителите на майчиното мляко. В случай на етичен конфликт между професионални задължения и работата като доброволен консултант по кърмене следва консултантът да се обърне към УС на Асоциацията за обсъждане и решение на индивидуална основа.
 7. Задълженията, поети към Асоциацията, са на доброволни начала и следва да се изпълняват лоялно, в дух на сътрудничество с Асоциацията и останалите членове.
 8. Представители на организацията, които заемат ръководни постове, следва да създават у всеки, който работи с тях, усещането, че е необходима и ценна за Асоциацията личност със собствен принос към общите цели и задачи.
 9. Поверителни и защитени с авторско право материали следва да се съхраняват в безопасност и да се използват разумно и само за целта, за която са предназначени и предоставени.
 10. Авторските права върху всички материали, имащи връзка с кърменето,  написани или създадени по друг начин от представители на Асоциацията за употреба и в полза на Асоциацията по време, когато са в активна служба към Асоциацията, представляват и остават нейна собственост дори след приключване на отношенията, освен ако е сключено друго изрично споразумение между лицето, създател на материалите и Асоциацията.
 11. В случаите, когато се получава заплащане за услуги, извършени от представител на Асоциацията (напр. лекции, семинари и обучения) от нейно име, заплащането е собственост на Асоциацията, освен ако УС е постановил друго.
 12. Лицата, на които са поверени парични средства на Асоциацията, са законово отговорни за тези средства и следва да представят необходимата счетоводна документация.
 13. Срещи, лекции и събития, организирани от Асоциацията, както и информация, собственост на Асоциацията (напр. имена, адреси и пр.) не могат да бъдат използвани за промотиране и продажба на стоки и услуги от което и да е лице или организация без изричното предварително разрешение от Асоциацията.
 14. Асоциацията ще действа активно за отстраняване причините за оплаквания, за които е установено, че почиват на реални основания.

При отношенията с майките:

 1. Позитивно и приятелско отношение в дух „майка към майка” към всички родители, които търсят съдействие от Асоциацията, е основно, необходимо и задължително условие.
 2. Кърменето е всеобхватна връзка между майката и детето, а не самоцел.
 3. Асоциацията признава и подкрепя важността на любящите и умели родителски грижи, основани на разбиране, позитивно отношение и уважение към детето като личност.
 4. Консултиране при кърмачески проблеми от името на Асоциацията се осъществява само от консултанти, които успешно са завършили обучение и са официално акредитирани от Асоциацията.
 5. Консултантите не съветват, а предлагат възможности и алтернативи, съобразени с индивидуалната ситуация на майката, детето и семейството.
 6. Консултантите не могат да предписват лечение, нито да променят предписание от лекар или медицинско лице (освен ако имат нужната професионална квалификация за това извън работата си като доброволни консултанти). Ако има съмнения дали назначената терапия е подходяща или майката се нуждае от лечение и специфични грижи, следва тя да бъде насочена към медицинско лице или друг специалист или организация, които са в състояние да предоставят нужните квалифицирани грижи.
 7. Когато майка търси помощ, тя трябва да бъде попитана дали е потърсила мнение от медицинско лице и какъв съвет е получила. В ситуация, в която майката е получила съвети, които са в разрез с политиката и практиката на Асоциацията, е нужно на майката да бъде предоставена информация, която да й позволи да вземе информирано решение.
 8. В ситуации, в които майката е нещастна, че не е успяла да кърми своето дете, тя трябва да получи помощ за разбиране и приемане на ситуацията, както и да бъде подпомогната да отглежда детето си с любов и майчина грижа, от които кърменето е само една част.
 9. Ако майка се обърне към представител на Асоциацията за съдействие за отбиване на детето, консултантите следва да се уверят по уважителен начин, че майката е взела информирано решение. След това без осъждане се представя коректна информация за отбиване на детето по щадящ начин, основан на уважение към чувствата, конкретните потребности и специфичната ситуация на майката, детето и семейството.
 10. Лично мнение по въпроси като политика, религия, раса или социален статус не е позволено да оказва влияние върху отношението и помощта към родители, които са потърсили контакт с Асоциацията в лицето на нейните представители.
 11. Консултантите водят документация за контактите си с родители в одобрена от Асоциацията форма и следва да предоставят активно и своевременно отчет за работата си. Асоциацията е регистрирана като администратор на лични данни с всички произхождащи от съответния закон права и задължения.
 12. Имена, адреси и лична информация за родителите и децата, получили помощ от Асоциацията, както и за консултантите и кандидат-консултантите, са строго поверителни и не може да се предоставят на никого без изричното съгласие на съответното лице или в изключителни случаи с изрично разрешение на Асоциацията.
 13. От акредитираните консултанти, представящи Асоциацията пред майките и в общността, се очаква да продължат да развиват и подобряват знанията и уменията, необходими за оказване на помощ и подкрепа за кърменето. Поддържането на контакт с останалите консултанти и Асоциацията е необходимо и задължително  условие за това.
 14. Задължение на консултантите е да поддържат знанията и уменията си на съвременно ниво.

В общността:

 1. Представителите на Асоциацията следва да се стремят към съвместна работа с местните медицински специалисти, като поддържат позитивен контакт и насърчават обмена на знания.
 2. Майките трябва да се окуражават да поддържат открита и основана на взаимно уважение връзка с лекарите и медицинските лица, които осигуряват грижите за тях и детето.
 3. Обсъждане на конкретни лекари, болници или друг медицински персонал и центрове по време на срещи или при общуване с майките не е желателно.

Подходът към всички институции и организации, включително тези, които не насърчават кърменето, следва да бъде конструктивен и в рамките на добрия тон.

_____________________________________________________________________

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени